Провадия

Община Провадия

Пътна помощ в Провадия

В Община Провадия влизат селата Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир, Неново, Овчага, Петров дол, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка, Черковна и Черноок.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Провадия и околността!